Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez Geol-Min Sp. z o.o.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Geol-Min sp. z o.o. Al.IX Wieków Kielc 16/11 25-516 Kielce , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Widzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000013841, zwana dalej: „ADMINISTRATOREM”. Może Pani/Pan skontaktować się z ADMIISTRATOREM pisząc na adres Al.IXWieków Kielc 16/11 25-516 Kielce, wysylając maila na adres: biuro@geol-min.pl lub dzwoniąc pod nr telefonu 41 344 33 20.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody, dla celów marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych, lub do celów rekrutacji (art. 6 ust. 1a RODO).
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że przesyłanie informacji marketingowych lub przeprowadzenie procesu rekrutacji nie będzie możliwe.
Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wycofania Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie w przypadku celów marketingowych, a w przypadku procesu rekrutacji – nie dłużej niż 6 miesięcy po zakończeniu tego procesu, chyba że wcześniej nastąpi cofnięcie Pani/Pana zgody.
Zgodę na przetwarzanie danych może Pani/Pana wycofać w każdej chwili bez podawania przyczyny.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty realizujące na naszą rzecz usługi ochrony prawnej, informatyczne, kurierskie lub pocztowe.
ADMINISTRATOR nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego, ADMINISTRATOR nie podejmuje wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Ma Pani/Pan prawo żądać od ADMINISTRATORA dostępu do swoich danych, otrzymania kopii, sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, a także wnieść sprzeciw co do ich przetwarzania, albo zażądać ich przeniesienia do innego administratora. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez ADMINISTRATORA przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.