Złoże Pałęgi

Złoże "Pałęgi" budują dolnotriasowe (środkowy pstry piaskowiec) iłowce i mułowce, o barwie wiśniowoczerwonej do ciemnobrązowej z plamami i smugami seledynowymi. Zasoby złoża wynoszą według stanu na koniec 2006 roku około 6 mln ton, co przy wydobyciu rocznym rzędu 70 - 140 tys. ton zapewni możliwość jego eksploatacji przez ponad 50 lat.

Kopalina w złożu ma charakter illitowy z podrzędnym udziałem chlorytu i kaolinitu oraz mieszanopakietowych minerałów ilastych I/S i Ch/S. Minerały nieilaste są reprezentowane przez kwarc i hematyt. Jest ona całkowicie wolna od marglu i rozpuszczalnych siarczanów.

Własności ceramiczne kopaliny określają wartości względnej wody zarobowej (w większosci rzędu   20 - 23%) i skurczliwości wysychania (w większości w przedziale 6 - 7.5%, średnia 6.92%). Po zarobieniu z wodą kształtki dają się łatwo formować, nie wykazując tendencji 
do zmiany kształtu i pękania w trakcie suszenia. Wypalane w temperaturach od 900 do 1050°C tworzywo ma ładną ceglastobrązową barwę i korzystne parametry fizyczne - nasiąkliwość, mrozoodporność i wytrzymałość na ściskanie (parametry surowca).

Ogólnie skład granulometryczny, chemiczny i mineralny osadów budujących złoże, jak też cechy fizyczne kopaliny, pozwalają scharakteryzować ją jako:

 • surowiec na pograniczu chudego i średnioplastycznego, nie wymagający 
  znaczącego dodatku materiałów schudzających,
 • mało wrażliwy na suszenie, dający się dobrze formować metodą 
  plastyczną i półsuchą,
 • praktycznie całkowicie bezwęglanowy, natomiast o dość znacznej z
  awartości Fe2O3 - czerwono wypalający się,
 • dobrze spiekający się, o bardzo korzystnych właściwościach 
  dla produkcji wyrobów klinkierowych.